top of page

Deep Tissue/Sports Massage

Revive your muscles and enhance your performance with our deep tissue and sports massage services.

  • 50 minut/y
  • 1 900 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Deep tissue massage/Sports massage is a therapeutic massage that targets deep layers of muscle and connective tissue to alleviate pain, stiffness, and tension caused by sports injuries, overuse, or chronic conditions. The massage therapist uses slow, firm pressure and targeted techniques to reach deeper muscles and break up adhesions or knots, promoting healing and relaxation. This massage is particularly beneficial for athletes or people with chronic pain or limited mobility. Masáž hlubokých tkání/sportovní masáž je léčebná masáž, která se zaměřuje na hluboké vrstvy svalů a pojivové tkáně, aby zmírnila bolest, ztuhlost a napětí způsobené sportovními zraněními, přetížením nebo chronickými onemocněními. Masér používá pomalý, silný tlak a cílené techniky, aby dosáhl hlubších svalů a rozrušil srůsty nebo uzly, čímž podporuje hojení a uvolnění. Tato masáž je zvláště prospěšná pro sportovce nebo osoby s chronickou bolestí či omezenou pohyblivostí.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page